Avisos legales

1- DADES IDENTIFICATIVES

Conforme amb el què disposa l' artícle 10 de la Llei 34/2002, d' 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa als usuaris i usuàries que el titular d'aquesta web és VIATGES CODISANS, amb domicili C/ Torras i Bages, 9 CP 08201 Sabadell (BARCELONA) amb NIF 34746253S, amb llicència GC-004552 del Registre de Turisme de Catalunya.

2 - CONDICIONS D' ACCES 
Els usuaris, per el sols fet d'accedir al present lloc, qualservol que sigui la forma d'accés, conscient hi accedeix a les presents condicions, les quals marcaran el règim d'utiltizació d' aquesta web. El titular es reserva el dret d' alterar-les i modificar-les en qualsevol moment, sent les publicades en el lloc web en la última actualizació les que regeixen i són d' aplicació a cada visita. Si l'usuari no accepta la totalitat d' aquestes condicions no està autoritzat a accedir al present lloc Web ni als continguts i/o serveis en ell allotjats, procedint a abandonar la web de forma inmediata. Les presents condicions són així mateix extensibles i aplicables a les comunicacions i butlletins que en el seu cas es puguin enviar del titular del lloc web, de manera que l'usuari haurà d'acceptar les presents condicions per al seu accés i/o ús. 


3 - OBJECTE
Aquesta  pàgina web és de JOAN CODINA BUISANS - VIATGES CODISANS a través de la qual s'ofereixen una serie de continguts i serveis relacionats amb la seva activitat.

4.- US AUTORITZAT DEL LLOC I DELS CONTINGUTS

L' usuari només podrà accedir a la present pàgina Web, als seus continguts i als seus serveis si és major d'edat i compta amb la capacitat jurídica suficient; en el cas de ser menor d'edat caldrà consentiment previ del seu representant legal o haurà d'abandonar la present pàgina de manera inmediata. L' usuari està autoritzat a accedir als continguts del lloc sempre i quan s'en faci un ús ajustat a dret, en acord a les presents condicions, en especial als drets de propietat intelectual i industrial que otorga la legislació vigent i que apareixen detallats en el seu corresponent apartat del present articulat, quedant expressament prohibida la utilització dels mateixos de forma fraudulenta, amb fins il.lícits o comercialment sense permís exprés i per escrit per part del titular. L' Agència de Viatges es reserva la facultat d'impedir en qualsevol moment i sense avís prèvi als usuaris que contravinguin aquestes condicions, l'accés al lloc o als continguts oferits. 

5 - RENUNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
La informació i serveis inclosos o disponibles a través de la pàgina web poden incloure en incorreccions o errors tipogràfics. De manera periòdica s'incorporen canvis en la informació que conté. VIATGES CODISANS - JOAN CODINA BUISANS pot introduïr en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts. VIATGES CODISANS - JOAN CODINA BUISANS ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades fiables, però, si bé se s'han près les mesures corresponents per assegurar que la informació que conté sigui correcta, no garantitza que sigui exacta i actualitzada. 

Tanmateix s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes. 

6 - INFORMACIÓ SOBRE L' EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D' UN ERROR TÈCNIC I DE CONTINGUT

VIATGES CODISANS - JOAN CODINA BUISANS declina qualsevol responsabilitat en el cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferits a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, VIATGES CODISANS - JOAN CODINA BUISANS no es fa responsable per caigudes de la red, pèrdues de negoci a causa d'aquestes caigudes, suspensions temporals elèctriques o qualsevol altra dany indirecte que pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a VIATGES CODINSANS - JOAN CODINA BUISANS. 

VIATGES CODISANS - JOAN CODINA BUISANS no declara ni garantitza que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que VIATGES CODISANS - JOAN CODINA BUISANS realitza els seus millors esforços en evitar aquest tipus d' incidents. En el cas de que l' usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol de les websites, es recomana la comprobació de la informació rebuda d'altres fonts. 

7 - PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts prestats per VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre la propietat intelectual en el qual es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. 

Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altra acte d'explotació pública referent tant a les pàgines Web com els seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit a VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans. 

En conseqüència, tots els continguts que es mostren als diferents  llocs web i en especial als dissenys, textes, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol d'altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estàn subjectes a drets de la propietat intelectual i industrial de VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents llocs web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i altres expresions que formin part de les pàgines web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen en si mateix una obra en el sentit del Dret d' Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en materia de Propietat intelectual que resultin aplicables. L' incompliment de lo assenyalat implica la comisió de greus actes il.lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal. 

Queda prohibit tot acte en virtut de la qual els Usuaris dels serveis o continguts que puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i altres expresions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans. 


En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmisió, retransmisió, emisió en qualsevol forma, enmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d' ordinadors), digitalització o posat a disposició des de les bases de dades diferents que pertanyen a les autoritzades per VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans, així com la seva traducció, adaptació, reparació o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índex i altres expresions formals que exposin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, tant que tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intelectual industrial o de protecció de la imatge. 

VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans. és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en ella ofertats, així com la publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer a través del e-mail. 


VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de la única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines web es puguin abocar a la red continguts o opininions, considerades com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il.lícits o nocius. 
Aquells usuaris que enviin a les pàgines de VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans al seu departament de suggerències, observacions, opinions o comentaris mitjançant el correu electrònic, llevat expressin de manera certa i inconfundible lo contrari, en els casos en els que la naturalesa dels serveis o continguts sigui possible, s'enten que autoritzen a VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans per la reproducció, distribució, exhibició, transmisión, retransmisió, emisió en qualsevol format, enmagatzematge en suports físics, o lògics (per exemple, diquets o disc dur d'ordinadors) digitalització, a disposició des les bases de dades que pertanyen a VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans. traducció, adaptació, o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'enten que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sols fet d'enviar per e-mail aquestes observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remunerada per part de VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans. 

D'acord amb el paragraf anterior VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans, queda autoritzada igualment a procedir en la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorials de les pàgines Web, sense que pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles. Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascún dels continguts, formes, índex i altres expressions formals que formen part de les pàgines Web, o del esforç dut a terme per VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans, per el seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperling, framing o víncle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de VIATGES CODINSAS - Joan Codina Buisans .. Qualsevol transgresió de tot lo descrit en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intelectual de VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans, sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans indicades, del mateix mode que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de pàgines webs de VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans. 

8 - POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades facilitades pels usuaris seràn incorporades als fitxers informatitzats de VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans, fent-nos responsables del seu tractament informatitzat i confidencialitat en base a les següents normes: 

PRIMERA: les dades recollides en aquesta pàgina web, seràn utlitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d' abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament i lliure circulació de dades personals. 

SEGONA: VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat del les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. 

TERCERA: Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenteixen en el tractament informatitzat o no de les mateixes amb el fi que puguin ser utlitzats per VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans, amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans per l'extracció, enmagatzematge de dades i estudis de marketing al objecte d'adequar les seves ofertes al perfil particular. VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans proporcionarà les  dades necessàries als proveidor corresponent quan l' USUARI contracti un servei proporcionat per l'esmentat proveidor. VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans podrà conserva les dades un cop finalitzada tota relació amb l'usuari per complir les obligacions legals. 

QUARTA: En el cas que les dades recollides s'utilitzin per una finalitat diferent per la qual han estat recollides, es requerirà el consentiment previ dels interessats. 

CINQUENA: L' usuari dóna el seu consentiment i autoritza a VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans  a aportar les dades a organismes oficials que així ho exigeixin conforma a les lleis  de cada un dels països els quals operem. 


Conforme al que preveu el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d' abril de 2016, en relació a la protecció de les persones físiques en quant al tractament i lliure circulació de dades personals (en davant RGPD), VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans s'informa que les dades obtingudes mitjançant a través d'aquest formulari o contracte seràn inclosos en un fitxer automatitzat denominat CLIENTS, inscrit en el Registre de l' Agencia de Protecció de Dades amb número de inscripción 0992015121807 el qual n'és Responsable del Fitxer és DONOSTI RECEPTIVO, S.L. Astigarragako bidea, 2 5ª plta 2º drcha. 20180 OIARTZUN con CIF B20642237.


Vostè conscient expressament el tractament d'aquestes dades amb la finalitat d'enviar informació per qualsevol mitjà sobre els nostres productes, serveis, ofertes o promocions especials per la qual podrem elaborar perfils d'usuari que ens permetin realitzar ofertes personalitzades. Us informem que d'acord amb la RGPD vostè podrà exercir gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició dirigint un escrit a la direcció anteriorment citada. 

9 - PRINCIPIS BÀSICS QUE REGEIXEN EN LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAT


A. CONFIDENCIALITAT
Totes les dades proporcionade mitjançant correu electrònic o formularis electrònics serà tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindràn el caràcter confidencial pel personal de VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans que gestiona aquesta informació, com així firmen els contractes de confidencialitat que la la nostra entitat regula amb els seus empleats. 

B. INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQUÈNCIES

VOLUNTAT
S' informa als Usuaris de la pàgina web, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present pàgina we tenen caràcte voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol.licitades po comportar la impossibilidat d'accés als serveis que el requereixin. 

CONSEQUÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formulars inclosos en les diferrents pàgines web, reltaives a serveis prestats per VIATGES CODINSANS - Joan Codina Buisans, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular de VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans, podent exercir els drets que pertanyen segons la clàusula següent. 

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre més informació via correu electrònic o qualsevol altra mitjà, podrà comunar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans en la direccó indicada. 

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN

Les dades que conservem  són merament recollits en els formularis que es tenen en la pàgina web com són les dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom, e-mail, telefon, etc. Aquesta informació és rebuca per VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans  no serà mai venuda, cedida o a nunca es vendida, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei. En ocasions, recollim les dades de navegació, com les dades de IP. 


DURANT QUANT DE TEMPS

Les dades recollides per a ll'entrega de la nostra newsletter: des de la suscripció fins el moment que l'usuari sol.licita la baixa mitjançant l'eviament d'un mail. 


Les dades d'usuaris pujats a les pàgines i reds socials: Des de que l'usuari ofereix el seu consentiment fins que ens comunica la seva voluntat de romandre en les mateixes. 

AMB QUINA FINALITAT ES CONSERVEN LES DADES 

La única finalitat de tractar les dades és prestar el servei sol.licitat per la nostra empresa. 

10 -  BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D' INFORMACIÓ

Ocasionalment, VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans. envía un e-mail notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixen en aquesta pàgina Web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a info@viatgescodisans.com o seguint l'enllaç de "Donar-me de baixa" que es troba en els correus rebuts.

11. RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés a pàgines web com l' ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusivaa responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l' ús que s'en pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditatda a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable així als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els quals seran certament responsables de l'esmentat accés i ús correcte. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, al ordre públic, a les bones costums, als drets a tercers o a la pròpia VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans, tot plegat segons les possibilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat per Usuaris o tercers. 

12. CONCEPTE DE USUARI

La utilització de la Web atribuexi la condició de Usuari, i implica la acceptació plena i sense reserves de toes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans en el mateix moment en el que l' usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l' Usuari ha de llegir molt atentament el present Avis Legal en cada una de les ocasions en que es proposi utilitzar le Web, ja que pot patir modificacions.


13. IDIOMA OFICIAL DE LA PÀGINA

L' idioma legalment establert d'aquesta pàgina és el Català, per tant davant qualsevol traducció d'aquest avís legal a qualsevol altra idioma, s'entendrà com vinculants tant en l' Avís Legal com en les condicions del servei, les clàusules originals en català.


14. REDS SOCIALS

VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans té o pot tenir algún perfil obert en les  principals reds socials, en totes les reds en les que aquest, es reconeix com responsalble del tractament de les dades dels seus usuaris, i/o seguidors de l'empresa hagi inclòs en el perfil de l'empresa.  El tractament que VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans portarà a terme amb aquestes dades serà el que la red social permeti als perfils empresarials dins de les seves polítiques com red social. Així doncs, VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans podrà informar als seus seguidors per qualsevol vía que la red social permeti sobre les seves activitats, nous productes, actes i events, així com ofertes de servei personalitzat d'atenció al client. VIATGES CODISANS - Joan Codina Buisans no extraurà dades de les reds socials, a menys que obtingués puntual i expressament consentiment del usuari.

Lista de nuestros viajes por destinos

 • Viaje a Albania
 • Viaje a Alemania
 • Viaje a Andorra
 • Viaje a Argentina
 • Viaje a Armenia
 • Viaje a Australia
 • Viaje a Austria
 • Viaje a Azerbaijan
 • Viaje a Bahamas
 • Viaje a Bélgica
 • Viaje a Belice
 • Viaje a Benín
 • Viaje a Bolivia
 • Viaje a Bosnia
 • Viaje a Botsuana
 • Viaje a Brasil
 • Viaje a Bulgaria
 • Viaje a Burkina Faso
 • Viaje a Camboya
 • Viaje a Canadá
 • Viaje a Chile
 • Viaje a China
 • Viaje a Colombia
 • Viaje a Corea
 • Viaje a Costa Rica
 • Viaje a Croacia
 • Viaje a Cuba
 • Viaje a Dinamarca
 • Viaje a Ecuador
 • Viaje a Egipto
 • Viaje a Emiratos Árabes
 • Viaje a Escocia
 • Viaje a Eslovaquia
 • Viaje a Eslovenia
 • Viaje a España
 • Viaje a Estados Unidos
 • Viaje a Estonia
 • Viaje a Filipinas
 • Viaje a Finlandia
 • Viaje a Francia
 • Viaje a Gales
 • Viaje a Gambia
 • Viaje a Georgia
 • Viaje a Gran Bretaña
 • Viaje a Grecia
 • Viaje a Guatemala
 • Viaje a Holanda
 • Viaje a Honduras
 • Viaje a Hungría
 • Viaje a India
 • Viaje a Indonesia
 • Viaje a Iran
 • Viaje a Irlanda
 • Viaje a Irlanda del norte
 • Viaje a Islandia
 • Viaje a Israel
 • Viaje a Italia
 • Viaje a Japón
 • Viaje a Jordania
 • Viaje a Kenia
 • Viaje a Laos
 • Viaje a Letonia
 • Viaje a Líbano
 • Viaje a Liechtenstein
 • Viaje a Lituania
 • Viaje a Luxemburgo
 • Viaje a Macedonia
 • Viaje a Madagascar
 • Viaje a Malasia
 • Viaje a Maldivas
 • Viaje a Mali
 • Viaje a Malta
 • Viaje a Marruecos
 • Viaje a Mauricio
 • Viaje a México
 • Viaje a Moldavia
 • Viaje a Monaco
 • Viaje a Mongolia
 • Viaje a Montenegro
 • Viaje a Mozambique
 • Viaje a Myanmar
 • Viaje a Namibia
 • Viaje a Nepal
 • Viaje a Nicaragua
 • Viaje a Noruega
 • Viaje a Nueva Zelanda
 • Viaje a Oman
 • Viaje a Panamá
 • Viaje a Paraguay
 • Viaje a Perú
 • Viaje a Polinesia Francesa
 • Viaje a Polonia
 • Viaje a Portugal
 • Viaje a Rep.Checa
 • Viaje a Ruanda
 • Viaje a Rumanía
 • Viaje a Rusia
 • Viaje a Senegal
 • Viaje a Serbia
 • Viaje a Singapur
 • Viaje a Sri Lanka
 • Viaje a Suazilandia
 • Viaje a SudÁfrica
 • Viaje a Suecia
 • Viaje a Suiza
 • Viaje a Tailandia
 • Viaje a Tanzania
 • Viaje a Tibet
 • Viaje a Togo
 • Viaje a Tunez
 • Viaje a Turquía
 • Viaje a Ucrania
 • Viaje a Uganda
 • Viaje a Uruguay
 • Viaje a Uzbekistán
 • Viaje a Vietnam
 • Viaje a Zambia
 • Viaje a Zimbabwe